Sơn nội thất cao cấp siêu trắng FL21 – 18 L

Mô tả